„…a jelen kor miniszterelnök-diktátorai részéről a gój népek türelmesen elviselnek és elszenvednek olyan visszaéléseket, amelyek legkisebbikéért húsz királyt is lefejeztek volna…"

— (Cion Bölcseinek jegyzőkönyvei, III. Jegyzőkönyv)

 

trianon1 800AUTÓS, MOTOROS FELVONULÁS

DUNASZERDAHELY – NAGYMEGYER – KOMÁROM -- PÁRKÁNY

2024. július 2.
TRIANON-ban aláírt „Békediktátum” az emberiség szégyene, bűne!

Immár 104 éve!- Az első világháború után az országhatárok újrafelosztását a nagyhatalmak a franciaországi Trianonban kierőszakolt „Békeszerződésben” rögzítették.
Ennek következtében Hazánk területének 2/3 –át más országokhoz csatolták.
Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért egyedül Magyarországot büntették meg! Ez az eljárás több szempontból is törvénysértő. A Békeszerződés delegátusainak tagjai között Magyarországot sújtó retorziót illetően egyetértés nem volt.
Isten által a magyaroknak adott Kárpátok gyűrűjében ölelt szent hazánk ellen, égbe kiáltó gyalázatot követettek el!

A Békeszerződés előtt a Magyar Királyság területe 325.411km2 volt, lakosainak száma 20.886.000 fő, utána az ország területe 92.863 km2-re, míg lakosainak száma 7.615.000 főre csökkent.

trianon4 1000A fentieken túlmenően hazánkat az alábbi veszteségek érték:
Haditengerészetünket ért kár összesen: 974.085 kg színarany-érték.
Hatalmas összegű, -300 millió USD- kártérítésre kötelezték. az ország összes arany-, ezüst- és sóbányája, - a szénbányák 80%- a, az erdők 90%- a, - vasútvonalak és az ezekhez tartozó vasúti szerelvények, a felbecsülhetetlen értékű műkincsek, - az összes tengeri és folyami hajók Fiume, az egyetlen tengeri kikötő elvétele.
(dr. Juba Ferenc tengerészkapitány-történész szakértő adatai)

Céljuk, Magyarország kivéreztetése volt!

A Békeszerződés kimondta, hogy amennyiben a szerződő felek a szerződésben foglalt megállapodást nem tartják be, úgy szerződésszegést követnek el, amelynek alapján a szerződés érvénytelenítésére, illetve hatályon kívül helyezésére kerülhet
sor.
Köztudott, hogy a kisebbségi jogok betartása egyik ország részéről sem történt meg.
A kisebbségi jogok záradékban foglaltak betartását soha senki nem ellenőrizte.
Az eddigi kormányok közül -- szégyenszemre -- mind a mai napig egyik sem kérte a szerződésszegés tényének megállapítását és orvoslását.

hősök napja

Alk.jogi Konf 2024

VI. Alkotmányjogi Konferencia
Témája:  Helyreállítható-e, és hogyan a Történeti Alkotmány jogrendje, és a jogfolytonosság az Alaptörvény segítségével?

Szükségét a Történeti Alkotmányhoz, -a mi sajátos, magyar joghagyományainkhoz- való visszatérés adja, ami a mostani zűrzavaros és háborús helyzetben már a megmaradásunk feltétele lett.

Sajnálatos módon az AB álláspontja szerint a szokásjog létezik, de figyelmen kívül hagyható, „el lehet tőle tekinteni”. Nemzetünk és magyarságunk fennmaradásának érdeke azonban azt kívánja, állítsuk helyre minél hamarabb a Történeti Alkotmány jogrendjét, és a blosevik-kommunizmus alatt megtagadott magyar államunk jogfolytonosságát. Magyar önmeghatározunk szerint: Magyarország a Szent Korona országa! – melynek Alkotmányát nem lehet „hatályon kívül helyezni”- mert: „Nem ismerjük el Történeti Alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.”

Fontosságát és időszerűségét Kocsis István szavai igazolják:
 "A Szent Korona tana megőrző erejévé vált a magyar alkotmánynak, a magyar államiságnak, meghatározójává a magyar közjogfejlődésnek, de jelentősége nem akkor volt a legnagyobb, amikor a magyar nemzet jólétben és biztonságban élt, hanem akkor, amikor nehéz helyzetekbe került. Történelme legnehezebb helyzetein a Szent Korona segítségével lett úrrá a magyar nemzet... Megteremtője volt a nemzeti egységnek a magyar történelem legnehezebb, legdrámaibb helyzeteiben. És éppen azért, mert a Szent Korona a mindenkori politikai nemzet számára, a Szent Korona tagjai számára elsősorban a szabadságjogokat, a méltányosságot, illetve a jogbiztonságot jelentette, a Szent Korona országainak szabad polgárai természetszerűen övezték hálával, szeretettel, tisztelettel. Tisztelve szerették mindazok, akik a törvények, az alkotmány megtartását nem érezték terhesnek, félve tisztelték azok, akik a törvényeket csak kényszerűségből tartották meg."

Mottója - Deák Ferenc szavaival élve: „…mi visszaköveteljük ôsi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerzôdések által állapíttatott meg s a nemzet életébôl fejlett ki; azon alkotmányt, melyet idônkint a kor kivánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak…”

Helyszíne: Magyarok Világszövetsége székháza, Budapest Semmelweis u. 1-3

Időpontja: 2024 május 12. 10h-18h között

Program: 10h-10h30: Megnyitó - Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke
10h30-12h: előadások
12h-13h: ebédszünet
13h-15h 30: előadások
15h30: Összegzés: Jogi fórum-kerekasztal beszélgetés az előadókkal és vendégekkel

Levezető elnök: Dr Bene Gábor
Résztvevők: Dr Fiszter Zsuzsanna, Dr Bene Gábor, Dr Diviki Attila, Dr Tóth Máté PhD, Dr Monostory Attila, Dr Feledy István, Jelenczki István, Vesztergám Miklós
Szervezők: MVSZ, AHNSZ

.A rendezvény nyílt, a belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Augusztus másodikán zárult 120 évvel ezelőtt a tiszaeszlári „vérvád-per”, amelynek vádlottjait ezen a napon mentették fel. A Nyíregyházán lezajlott per védője Eötvös Károly ügyvéd volt. A per 1883. június 19-én kezdődött, s 33 napig tartott, majd a bíróság 1883. augusztus 3-án hozta meg ítéletét, amely alapján a per valamennyi vádlottját felmentették. A korabeli világsajtó által is tudósított per zsidó vádlottjait ugyan felmentették a középkori vérvád alól (mely szerint vallási céllal keresztény gyerekek vérét veszik), ám még ma is sokan úgy hiszik,

’Solymosi Eszter 14 éves kislány vérét zsidók folyatták ki’.

A síremléket néhány éve állíttató spanyolországi magyar Kenessey Csaba ugyan nem hisz a vérvádban, de a gyilkosságban igen:

- “Bary József, a tiszaeszlári ügyet vizsgáló bíró könyvét olvasva gyalázatosnak tartottam, hogy semmi nyoma sincs a szerencsétlen magyar lánynak, Solymosi Eszternek – magyarázta tettét Kenessey. – Bár a vérvádban nem hiszek, Bary véleményét mégis igaznak tartom, az igazságszolgáltatás képviselőit lefizették. Magyarországon akkor kezdődött az antiszemitizmus, amikor az intelligens magyar[országi] zsidóság nem a magyarság mellé állt, hanem a primitív alja népet, az Oroszországból betüremkedő ostoba, tudatlan zsidókat védelmezték, és mindent megtettek fölmentésükért” – magyarázta Kenessey, aki 1994-ben engedélyt kapott a polgármestertől a síremlék felállítására a tiszaeszlári temetőben.“

„A sírt a kislány eltűnésének évfordulóján, minden év áprilisában megkoszorúzza a Györkös István vezette Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) hungarista-nemzetiszocialista katonai /sic!-tj/ szervezet és több nemzeti csoport, egyesület.” (Magyar Nemzet Online, 2003. 08. 04)

Barátságos vacsora

Alább, a tiszaeszlári perről szóló részleteket Marschalkó Lajos Országhódítók című könyvéből vettük át. A 62. oldalon a 14. számú lábjegyzetben ezeket olvassuk Marschalkó Lajos könyvének IV. fejezetéhez: Mi volt a tiszaeszlári per? címmel:

húsvétAranyosi Ervin: Képzeld el, higgy benne!

Képzelj el egy nagy családot,
amely szeretettel áldott,
kik egymásért mind kiállnak
és mindent együtt csinálnak.
Mindent együtt és egymásért,
szebb jövőért, egy csodásért!
Lehetne ilyen egy nemzet,
kik múltjukból építkeznek!
Szép hagyományt újra élnek,
kikben eggyé lesz a lélek!
Együtt mennek, egy irányba,
szeretettől kapnak szárnyra,
teszik nap, mint nap a dolguk!
MAGuk teremtik a sorsuk!

"Adj hálát minden reggel és este a teremtődnek, hogy vissza

     segítse szellemed az eredete felé, s áldd őt mindennap

          folyamatosan, ahányszor csak tudod, mert csak így  

                      kapcsolódhatsz össze ősi erőddel."

                                                                                              ŐSI INTELEM

ÁLDOTT  HÚSVÉTOT KÍVÁN SZERETETTEL:  MAGDI 

a  LELKIISMERET'88. Egyesület és az

ŐSI HITÜNK BOLDOGASSZONYÁNAK ŐRZŐI nevében

A termékenység tavaszi ünnepén tartjuk a Nőköszöntőnket!

2024.  Március 24-én vasárnap du. 17 órakor

TURUL HÁZ Csontváry kiállító termében

Budapest, V. Semmelweis u. 1-3.

A termékenység  legnagyobb tavaszi ünnepét -- Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, március 25-ét szenteli a néphagyomány női minőség tiszteletének.

Szeretnénk hagyománnyá tenni eme magasztos ünnepet.  

A Fény születése mindig is legfontosabb eseménye volt a magyarságnak.

A március 21-i Nap – Éj egyenlőség a tavaszi megújulás, az élet misztikus újrateremtése.

A Teremtés földi megnyilvánulása, amely a Természet törvényére és az életre tanít.

Ezért nagyon fontos, hogy „szentidőben, szenthelyen” áldozzunk, fohászkodjunk a lelki, szellemi emelkedésünkért.

Apokrif: „Az ember Fény természetű, bűntelen, szépséges, tiszta és szabad, testbe zárt isteni Fény!”
A Nő magában hordozza az isteni Fényt.

                                              „Isten országa Bennünk van!”

Ezzel szemben a katolikus hit szerint 451 óta az ember eredendően bűnös, már a méhben lévő magzat is. A belénk kódolt hitünk az irányadóezért hisszük és tudjuk, hogy a lelkiismeret szava Isten, ŐS-TEN szava. A tiszta lelkiismeretünk és a szabad akaratunk irányulhat az Égiek felé!

A terem falain körbe ölelnek Albert Éva iparművész csodálatos gyöngyözött Boldogasszony képei, melyeken keresztül sugárzik Anyaistenünk SZER – ETET-e, és érzékelhetjük Égi Királynőnk gondoskodását a női mivoltunkról.

A Gyümölcsoltó Boldogasszony képen láthatjuk  a magból kiinduló fa jelképezi az életet. A virágok sokasága érzékelteti az élet szárba szökkenését, és a kisded Jézus fogantatását.

Mi a nőkben a termékenységet, az Élet hordozóját,

valamint a család szentségét  tiszteljük.

Mindenkit szeretettel várunk:

ŐSI HITÜNK BOLDOGASSZONYÁNAK ŐRZŐI

nevében: Tölgyesiné Taraba Magdolna

EMLÉKEZZ

Neved kiejteni nem szabad ma sem
Sárral dobálnak, gyaláznak szüntelen
Sorsod gúnyolják, szavad nevetik
Mártír halálod tagadva, megvetik
S ha mégis néha egy magyar szót emel
Ezer bolond üvölti: tűnjön el!

Te nyugszol lent a mélyben, csendesen
És némán suttogod fülünkbe: nem, sosem
Ne hígyj annak, ki fenyeget s kioktat,
Hogy ne merd síratni a hőst, a halottat,
Hogy nevét fejfára vésni örök vétek,
Hogy tilos őrizni tiszta, szép emléked

Mert így szólt a Mester: Mondd ki az igazat
Győzhetetlen fegyver legyen minden szavad!
Égess homlokára szégyent a gonosznak!
Simítsd ki gyűrött szívünkön a múltat!
Jóság és Igazság hadd fakadjon végre
Irtassék ki mérge a pimasz gazoknak
Kik gyilkos szándékkal oly rég fojtogatnak


Szöllősi Ildikó
Budapest,2024.03.09.

Kedves magyar Testvéreim!

Nekünk a kommunizmus áldozatainak emléknapja március 12.

....a létező világ nem illúzió, nem káprázat, nem egyetlen éjszaka rossz álma, benne ébredünk újra és újra, örökkön-örökké: nem tagadhatjuk meg, nem feledkezhetünk meg és nem mondhatunk le róla. /H. J/

Tisztelettel adózunk és fájó szívvel emlékezünk a

Hetvennyolc évvel ezelőtt 1946. március 12-én kivégzett utolsó törvényes magyar kormány első emberére, a nemzetvezető Szálasi Ferencre és három miniszterére:

Beregfy Károly a honvédelmi, Rajniss Ferenc a vallás- és közoktatásügyi, valamint Vajna Gábor belügyminiszterre. Ők a hazánkért adták a legdrágábbat, az életüket!

Az Úr fiai ők, valamennyi.
Leborulok szent emlékük előtt.
Uram, áldj meg, hogy ne legyünk gyávább,
Mint ezrek, ők, az előttünk-menők!
Mutasd, Uram, hogy merre visz az út,
Méltónak lenni hozzájuk boldogan!
Alföldi Géza emigráns költőklasszikusunk verséből idéztem.

EGY gondolat, EGY szó, EGY tett!

Így cselekedtek Őseink és ez a mi hitvallásunk.

Az Istennel közvetlen kapcsolatban álló hívő lelkek jóságára és szeretetre törekvése alapozza meg a Természet Rendjének tiszta és egészséges szemléletén nyugvó erkölcsöt, amely belénk van kódolva.

Istentől irányított Tiszta Lelkiismeretnek szavát hiszi és tudja „Isten Szavának”

Kérdésem: Szálasi Ferenctől miért félnek hetvennyolc éve, és még ma is a hatalom urai - kereszténydemokraták, liberálisok, szocialisták, kommunisták?

Mottó: EHHEZ KELL EGY AfD, vagy AfU? (Alternative für Ungarn)

Magyarországon mikor fogunk legalább a parlamenti qplerájban ilyet és így hallani, ahogy Alice Weidel beszél??? Ja, ehhez kell egy AfD?

Nem, csak magyar érdeket, magyar szívvel és ésszel SZOLGÁLÓ politikus, nem pedig prolitikuss kell, meg vér egy bizonyos alkatrészébe! Nem pártokban kell gondolkozni, hanem nemzetben, Hazában!

Élhető élettér kell! Idegenek nélkül!

Elhordanak mindenünket egy náci kondának az ukránokhoz! Számolatlanul öntik a pénzt Afrika bármelyik országába, de a magyar paraszt csak görnyed, ha még talpon van a gatyára vetkőztető adók után!!

Magyarok! Jó ez így?

Persze, hogy nem jó!

Hamis szöveg, hogy nem tehetnek másként! 

Lássuk meg, Magyarország egy folyamatos hazugság és adósság görgetegben él, ami mára a torkunkig ér! 

Lássuk meg, hogy hazug módon rabolják az életerőnket külső és belső élősködők!

Lássuk meg végre, hogy ez az élősködő törpeség, ami átvette Magyarország háttérhatalmi és a látszat szerint közvetlen irányítását, közvetlenül az életünkre tör! Minden módon és elképesztő erővel.

Sem a magyar munkások, sem a parasztok, sem az közalkalmazottak nem tudnak egyről a kettőre jutni. Ez mára újra tömeges jelenség. És csúszunk lefelé a lejtőn!

Olcsó híresztelésekkel etetik az embereket, hogy növekszik a munkabérek vásárlóereje. Mindenki tudja, hogy ez úgy ahogy elhangzott már mehet is a szemétbe, mert az első betűtől az utolsóig hazugság.

Ezen gondolkozzatok magyarok!

Az életetek a tét!

2024. február 4.

Lengyel Károly

 

 

KONFERENCIA FŐVÉDNÖKE: PATRUBÁNY MIKLÓS, MVSZ. elnöke

Védnökei: Dr. Drábik János és Dr. Pócs Alfréd

Levezető elnök: dr. Diviki-Nagy Attila az AJET tagja

Szervezők:

 • Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség
 • Lelkiismeret'88.Egyesület, Magyarok Szövetsége

Program:

Megnyitó:

 • Patrubány Miklós, MVSZ. elnöke
 • Jelenczki István a Dr.Tóth Zoltán József Alapítványtól


Előadók:

 • dr. Fiszter Zsuzsanna,
 • dr.Bene Gábor,
 • dr. Diviki Nagy Attila,
 • Dr. Monostory Attila,
 • Dr. Varga István,
 • Dr. Tóth Máté,
 • Feledy István,
 • Kocsis István,
 • Nagy Gábor,
 • Szabó László

12 órakor ebédszünet -- várhatóan Nyers Csaba hoz ősmagyar ételeket.

13 órakor Dr. Pócs Alfréd köszöntője

13-17 óra között az értekezéseket hallgatjuk meg, majd 17 h-tól kerekasztal beszélgetés lesz az előadókkal.

A belépés ingyenes!

 

Az előadások témái:

- Alkotmány és Nemzetgyűlés: -a joghagyomány szerinti Nemzetgyűlés és a 2 kamarás Parlament szerepe a jogalkotásban

- Az I. vh. utáni Alkotmányok és a Szent Korona jogrendje,-az 1946 évi I.tv és az 1949.évi XX- as tv. alkotmányossága

- Az eddigi két Nemzetgyűlés hatása az alkotmányos életre

- Államrend és szuverenitás

- Nemzeti önrendelkezés, nemzeti és alkotmányos identitás:- Az állam szuverenitásának korábbi és mai határai

- A gazdasági szuverenitás lehetőségei és korlátai

- A szkíta önrendelkezés és önkormányzatiság

- A szkíta és római jogrend összehasonlítása- a mai társadalmi és politikai berendezkedés kontra királyság

- A szokásjog szerepe hazánk jogalkotásában és alkotmányosságában

 

A rendezvényre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

A Magyarok XI.-ik Világkongresszusa fennmaradásunk zálogaként jelöli meg íratlan Történeti Alkotmányunkat! https://www.youtube.com/watch?v=K6Kw4d9t2XM

A rendezvényt támogatja a Napi Téma is: https://www.napitema.com/2024/01/alkotmanyjogi-konferencia-dr-toth.html